top of page
Deze cursus kan niet meer worden geboekt.

Tarot & Mediumschap = Vol

Februari 2024 start de Tarot Orakel reis Academie met de opleiding; Tarot & Mediumschap

  • Begonnen op 9 feb.
  • 720 euro
  • Atoomweg 12 1627LE Hoorn

Beschrijving van de dienst

Wil je op een andere manier je Mediumschap verdiepen. ✨ **Mediumschap en Tarot** ✨ Voor diegenen die al enige ervaring hebben met mediumschap, bied ik de Mediumschap en Tarot opleiding aan. Hier leer je hoe je contact kunt maken met de spirituele wereld en hoe je tarotkaarten kunt gebruiken om boodschappen van de andere kant te ontvangen. Deze cursus is ideaal voor diegenen die hun intuïtieve kant nog meer willen verdiepen en ook op een andere wijze contact willen maken met de spirituele wereld. Na voltooiing ben je goed voorbereid om je mediumschap en tarotvaardigheden praktijkgericht toe te passen. Wat je kunt verwachten: 🔮 Diepgaande en praktische instructie 🔮 Persoonlijke begeleiding en ondersteuning 🔮 Uit eigen hand gemaakte tarotkaarten 🔮 Een veilige en ondersteunende leeromgeving 🔮 Certificaten voor voltooiing van de cursus Neem een kijkje bij mijn 4Vragen kaarten en kies een kaartje (met uitleg) http://www.ilsevelle.nl/?page_id=2


Aankomende sessies


Annuleringsbeleid

Algemene voorwaarden consulten en trainingen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Spirit2Spirit Ilse Velle, hierna te noemen: ‘Gebruiker’, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Consulten Consulten vinden alleen op afspraak plaats. Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos telefonisch afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur behoud ik me het recht voor het consult in rekening te brengen. Consulten worden per ideal of contant afgerekend. Mijn verantwoordelijkheid Het is aan mij om, met behulp van alle mij beschikbare middelen, de klant het consult te geven dat hij of zij nodig heeft. Ik ga daarbij zo integer mogelijk te werk en hou er ook rekening mee dat een klant met een goed gevoel het consult weer verlaat. Alle uitgewisselde informatie is vertrouwelijk en wordt door mij dus niet met anderen gedeeld. Uw verantwoordelijkheid Ik geef slechts adviezen. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij of zij naar aanleiding daarvan neemt. Het is niet toegestaan om zonder toestemming mijnerzijds audio en/of video opnames te maken tijdens een consult of een training. Cursussen en opleidingen U staat pas ingeschreven voor een cursus, opleiding of training wanneer u 85 euro en of 52,50 euro aan cursusgeld heeft betaald. Wanneer u zich heeft aangemeld voor een cursus en u wilt zich voor aanvang van de cursus nog afmelden, dan kan dit tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos. Hierna bent u verplicht tot het betalen van € 85,-.en of 52,50 euro. Wanneer het gaat om een aanmelding voor de Jaaropleiding Mediumschap of een andere opleiding, dan kunt u zich kosteloos afmelden tot een maand voor aanvang. Hierna bent u verplicht € 85 te betalen tot 2 dagen voor aanvang van de betreffende opleiding. Daarna dient u het hele opleidingsbedrag te betalen. Gemiste dagen / avonden kunnen niet worden ingehaald. Voor gemiste dagen wordt geen cursusgeld terugbetaald. Wanneer u besluit de opleiding te stoppen, wordt het lesgeld niet geretourneerd. Betaling en incassokosten Voor zover betaling achteraf met mij is overeengekomen dient de betaling steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door mij aan te geven wijze. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Er komt u geen beroep toe op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) . Evenmin bent u gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien u in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op u worden verhaald. U bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Overmacht 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Toepasselijk recht en geschillen Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ik partij ben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in mijn vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heb ik het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Aansprakelijkheid Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten. Vrijwaring De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten. Door aanwezigheid van deze algemene voorwaarden op deze website wordt eenieder geacht hiervan ook kennis te hebben genomen.


Contactgegevens

  • Atoomweg 12, Hoorn, Netherlands

    0616398819

    info@spirit2spirit.nl


Diensten: Bookings Service Page
bottom of page